Accessibility Links

Trainee Education Recruitment Consultant - Welsh speaking

Job description

Mae gyrfa mewn recriwtio yn un sy’n herio, yn ymgysylltu ac yn bodloni unrhyw unigolyn gweithgar a phenderfynol. Rydym yn chwilio am ymgynghorydd recriwtio dan hyfforddiant sy'n gallu gwireddu ein hysbryd TP trwy weithio mewn cwmni gwych sydd gyda rhagolygon gyrfa ddatblygiadol, ochr yn ochr â phobl wych. Mae Teaching Personnel yn cynnig llwybr i adeiladu gyrfa lwyddiannus ym maes recriwtio a chefnogi'r daith i bob gweithiwr felly yn rhoi cyfleodd i ymghynorydd dan hyfforddiant datblygu mewn i reolwyr y dyfodol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob profiad a chefndir. Mae rôl Ymgynghorydd Recriwtio dan Hyfforddiant yn opsiwn rhagorol i fyfyriwr graddedig sydd am ddechrau gyrfa newydd neu ar gyfer unigolion o gefndiroedd eraill sy'n awyddus i fynd i mewn i ddiwydiant newydd.

Y rôl

Mae ein cangen fwyaf yng Nghymru, Addysg Gynradd De Cymru, yn edrych i recriwtio ymgynghorydd sy’n rhugl yn y Gymraeg i ymuno â'r tîm hynod o lwyddiannus. Mae'r rôl yn cynnwys gweithio'n agos gydag ysgolion cyfrwng Cymraeg ledled De Ddwyrain Cymru trwy recriwtio athrawon a staff cynorthwyol o’r safon uchaf ar gyfer ein hysgolion lleol. Mae ein cangen Gynradd De Cymru yn cwmpasu ardal ddaearyddol fawr ac wedi’i lleoli o'n swyddfa canolog yng Nghaerdydd. Mae ein dull newydd o weithio ers COVID-19 yn golygu bod cydbwysedd rhwng gweithio gartref a gweithio yn y swyddfa a darperir offer Technoleg Gwybodaeth i gefnogi'r ddau. Oherwydd yr ardal ddaearyddol fawr, rydym yn ei gwneud yn ofynnol i ymgynghorwyr llwyddiannus allu gyrru a chael mynediad i'w cerbyd eu hunain.

Mae'r rôl hon yn cynnwys gwneud nifer fawr o alwadau gwerthu a datblygu busnes i ysgolion ledled eich rhanbarth lleol; recriwtio a lleoli athrawon o safon a chynnal cyfweliadau. Bydd cyfle i gynnal cyfarfodydd gyda chleientiaid wyneb yn wyneb yn rheolaidd (trwy fideo-gynadledda oherwydd COVID-19) er mwyn adeiladu perthnasoedd â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol mewn ysgolion. Mae'r rôl hefyd yn gofyn am sgiliau cyfathrebu rhagorol gan fod gofyn hefyd i ymgynghorydd dan hyfforddiant ysgrifennu eu hysbysebion eu hunain i ddenu ymgeiswyr ac wedyn i  farchnata’r ymgeiswyr i arddangos ei rhinweddau i ysgolion.

Rydym bob amser yn croesawu edrych am ystod eang o sgiliau, priodoleddau personol a photensial, yn hytrach na phrofiad. Mae gennym nifer o ymgynghorwyr rhagorol, rheolwyr ac uwch arweinwyr a ymunodd â Teaching Personnel heb unrhyw brofiad blaenorol mewn recriwtio, fodd bynnag, mae eu carisma a'u hawydd i wneud yn dda wedi golygu eu bod wedi bod yn llwyddiannus iawn.

Eich gyrfa

O'r diwrnod cyntaf, ynghyd â rhaglen sefydlu ddwys, byddwch yn rhan o'n rhaglen cychwyn newydd ‘tpGROW’. Rhaglen ddatblygiadol sy’n arwain y diwydiant yw tpGROW lle cewch gefnogaeth barhaus drwyddi draw a chael yr holl adnoddau sydd eu hangen er mwyn cael gyrfa lwyddiannus gennym yn Teaching Personnel.

Byddwch yn gwmni i ymgynghorwyr uchelgeisiol eraill o nifer o'n canghennau yn y Deyrnas Unedig gyda chi, i gyd yn ceisio sicrhau'r dechrau gorau posibl.

 

Ynghyd â chyflog cychwynnol ffafriol a chomisiwn cysylltiedig â pherfformiad (heb ei gapio), cewch gyfle i gael eich dyrchafu hyd at bedair gwaith y flwyddyn, gyda'r potensial i gynyddu eich cyflog hyd at GBP11,000 yn eich blwyddyn gyntaf. Bydd gennych hefyd fynediad i ystod eang o fuddion eraill gan gynnwys:

- Llai o oriau gwaith yn ystod gwyliau ysgol;

- Gwyliau blynyddol sy'n cynyddu gyda gwasanaeth;

- Bonwsau ychwanegol ar sail perfformiad;

- Cymhellion a gwobrau rheolaidd;

- Aelodaeth ostyngedig yn y gampfa;

- Gostyngiadau ar bryniannau mewn dewis mawr o fanwerthwyr cenedlaethol;

- Pensiwn rhanddeiliaid cyfrannol ac yswiriant bywyd.

Y tîm

Mae ein swyddfa yng Nghymru wedi datblygu'n sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac maent mewn sefyllfa berffaith i groesawu ymgynghorydd newydd i un o'r canghennau. Mae awyrgylch positif a chadarnhaol yn amlwg ar unwaith yr ydych yn cerdded mewn i’r swyddfa. Mae'r diwylliant heintus hwn yn cyfrannu'n helaeth at amgylchedd dysgu cydweithredol iawn lle mae meddyliau a syniadau pawb yn cael eu cefnogi a'u hannog.

Beth sy'n gwneud ymgynghorydd da?

• Hyder a brwdfrydedd;

• Rhywun sydd gyda’r gallu i adeiladu perthnasoedd da;

• Rhywun sy’n awyddus i wella a gweithio ar dargedau;

• Chwaraewr tîm da sy'n gallu cyfrannu a chefnogi aelodau eraill o'r tîm;

• Rhywun sy’n awyddus i ddatblygu'n broffesiynol;

• Rhywun sy’n angerddol am ddarparu gwasanaeth da i gwsmeriaid.

Ar ôl yr holl waith caled, rydyn ni hefyd yn griw cymdeithasol iawn! Yn ogystal â nosweithiau allan fesul lleoliad a rhanbarthol, rydym yn cynnal digwyddiadau rheolaidd ledled y cwmni sy'n rhoi cyfle i bawb ddod at ei gilydd a dathlu ein hymdrechion a'n cyflawniadau gyda’n gilydd.

Bydd agwedd bositif, hyder, ysgogiad a'r gallu i weithio'n dda mewn amgylchedd tîm yn eich helpu i wneud eich gyrfa yn llwyddiannus.

Os hoffech gael y cyfle i drafod eich gyrfa gyda ni yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Gwnewch gais gyda CV a llythyr eglurhaol.

Similar jobs
123 movie